Organisasjon


Vedtekter for Steinkjer seniorforum

Vedtatt 18.09.11, revidert 27.03.14, revidert 07.03. 24.

 • 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Steinkjer seniorforum.

Foreningen ble stiftet den 18.09.2012.

 

 • 2 Formål

Steinkjer seniorforum er en ideell, ikke kommersiell organisasjon, som har som hovedmål å bidra til kunnskap, glede og felles opplevelser for seniorgruppen 55+.

 • Steinkjer seniorforum tar sikte på å gi sosiale og kulturelle tilbud til denne gruppen.
 • Steinkjer seniorforum er livssyns- og politisk nøytral, og verken styret eller enkeltpersoner kan uttale seg på vegne av Steinkjer seniorforum i generelle politiske saker og livssynssaker.

 

 • 3 Juridisk person

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person hvor ingen medlemmer har ansvar for foreningens gjeld.

 

 • 4 Medlemmer

Alle seniorer 55 + som bor i Steinkjer kommune eller omegn kan bli medlemmer i Steinkjer seniorforum.

 • Medlemmene av Steinkjer seniorforum er prioritert som deltakere i foreningens virksomheter, og har rett til bruk av foreningens tjenester.
 • Styret fører medlemsregister og utsteder medlemsbevis.

 

 • 5 Kontingent

Kontingenten består av en engangsinnbetaling som gir livsvarig medlemskap.

 • Kontingentens størrelse vedtas av årsmøtet.
 • Ved utmelding refunderes ikke kontingenten.

 

 • 6 Stemmerett og valgbarhet

Kun medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.  Hvert medlem har én stemme.

 

 • 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta refusjon av faktiske utgifter etter vedtak fra styret. Utgifter skal fremgå av foreningens årsregnskap (noter).

 • 8 Årsmøtet

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste myndighet.

 • Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel til medlemmene på e-post.
 • Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være mottatt i styret senest to uker før årsmøtet. Dette gjelder også forslag om vedtektsendringer.
 • Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er også åpent for andre interesserte, og media kan inviteres til å være til stede.
 • Bare medlemmer av Steinkjer seniorforum har stemmerett. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
 • Alle saksdokumenter til årsmøtet sendes medlemmene på epost senest en uke før årsmøtet.

 

 • 9 Stemmegivning på årsmøtet

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 • 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle og fatte vedtak i følgende saker:

 • Velge møteleder
 • Velge referent
 • Velge to til å skrive under protokollen
 • Velge tellekorps på tre personer
 • Behandle årsmelding
 • Regnskap i revidert stand
 • Innkomne forslag
 • Kontingent
 • Budsjett

Valg:

 1. Leder (1år)
 2. Sju styremedlemmer (2 år)
 3. To varamedlemmer (1 år)
 4. Revisor (2 år), vara (1 år)
 5. Medlemmer til valgkomite (3 år)

Styret konstituerer seg selv.

 • 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 • Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
 • Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
 • 12 Styret

Steinkjer seniorforum ledes av et styre på 10 personer, inkludert to varamedlemmer.

 • Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 • Ved spesielle tilfelle kan styremedlemmer velges for kortere periode enn to år, blant annet for å sikre rullering innen styret.
 • Styret foreslår medlemmer til valgkomite. Valgkomite på tre personer som velges for tre år, slik at ett medlem skiftes ut hvert år. Valgkomiteen ledes av det medlemmet som har sittet lengst i valgkomiteen.
 • Styret forbereder årsmøtet og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov.
 • Det føres protokoll fra møtene.
 • Leder er ansvarlig for foreningens daglige drift, og at den er i samsvar med vedtektene.
 • Styret har adgang til å opprette grupper og utvalg.

Fullmakter:

 • Styret skal lede foreningen etter de vedtak årsmøtet fatter.
 • Styret kan nedsette grupper og utvalg etter behov.
  • Styret bestemmer hvordan disse skal organiseres og ledes.
  • Slike grupper kan ikke inngå økonomiske avtaler eller representere Steinkjer seniorforum utad uten styrets godkjennelse.
 • Styret kan revidere og utforme regler og instrukser ved behov for å presisere og regulere foreningens ansvar og aktiviteter.
 • Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder og et styremedlem.
 • Styret representerer Steinkjer seniorforum utad.
 • Styret kan meddele prokura.

Innkalling til styremøter – beslutninger:

 • Det skal avholdes minst fire styremøter i året.
 • Styret innkalles når leder eller to av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst fem styremedlemmer er til stede.
 • Det skrives referat fra styremøtene. Referatet sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor.
 • Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene.
 • 13 Vedtektsendring

Endringer i vedtektene kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall blant de oppmøtte.

 14 Oppløsning

Oppløsning av Steinkjer seniorforum behandles på ordinært årsmøte. Dersom oppløsning ikke blir vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. Vedtak om oppløsning i ekstraordinært årsmøte krever også 2/3 flertall.

 • Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Steinkjer seniorforum.
 • Ved oppløsning gis lagets aktiva til Steinkjer kommune.