Organisasjon

Rolle Navn Epost Mobil
Leder Jan Foosnæs jan.foosnaes@gmail.com 959 19 000
Styremedl. Astrid Lutdal Skjetne astrid.lutdal.skjetne@gmail.com 992 99 172
Kasserer Per Kåre Skjerve skjerveper@gmail.com 976 43 284
Styremedl. Lars Daling ldaling@online.no 900 84 317
Styremedl. Ingrid Frøseth ingrid_froseth56@hotmail.com 608 64 282
Styremedl. Dag Haugen daghaugen2@gmail.com 478 494 24
Styremedl. Olav Olsen olol6@online.no 900 44 106
Styremedl. Åse Ingimundar omar.ingimundar@gmail.com 416 26 578
Varamedlem Aud Larsen Haug aud.larsen.haug@ntebb.no 993 81 265
Varamedlem Liv Astrid Bartnes liv-astrid.bartnes@hotmail.com 918 78 228
Revisor Per Sverre Rannem persverre1943@gmail.com 971 07 233

Vedtekter for Steinkjer seniorforum

Vedtatt 18.09.11, revidert 27.03.14

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Steinkjer seniorforum, med kortformen SSF. Foreningen ble stiftet den 18.09.2012.

§ 2 Formål

SSF er en ideell, ikke kommersiell organisasjon som har som hovedmål å bidra til kunnskap, glede og felles opplevelser for seniorgruppen 55+ hjemmehørende i Steinkjer, Verran, Snåsa, Namdalseid og Inderøy.

SSF tar sikte på å gi sosiale og kulturelle tilbud til denne gruppen.

SSF er livssyns- og politisk nøytral, og verken styret eller enkeltpersoner kan uttale seg på vegne av SSF i generelle politiske saker og livssynssaker.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Enkeltpersoner kan bli medlemmer av foreningen. Det åpnes også for et samarbeid hvor bedrifter/lag og organisasjoner og offentlige organ kan melde inn navngitte enkeltpersoner som medlemmer av SSF.

Styret kan godkjenne andre som medlemmer.

Medlemmene av SSF er prioritert som deltakere i foreningens virksomheter, og har rett til lik og rettferdig bruk av foreningens tjenester. Medlemmene plikter å følge vedtekter og retningslinjer for driften av SSF.

§ 5 Kontingent

Kontingenten består av en engangsinnbetaling, som gir rett til livsvarig medlemskap. Bedrift/organisasjon/off. organ kan tegne seg for flere slike innbetalinger. Kontingentens størrelse vedtas av årsmøtet.

Styret fører register over medlemmene. Utmelding skjer skriftlig. Ved utmelding refunderes ikke kontingenten.

Betalt kontingent forblir SSF eiendom.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet

Kun medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Hvert medlem har én stemme.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Slike utgifter fastsettes av årsmøtet og skal fremgå av budsjett og regnskap.

Styret kan godkjenne refusjon av faktiske utgifter.

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest ei uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten

Alle saksdokumenter til årsmøtet skal legges ut på SSFs hjemmeside senest ei uke før årsmøtet.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle og fatte vedtak i følgende saker:

Velge dirigent for årsmøtet
Velge to av møtedeltakerne til å underskrive møteprotokollen, eventuelt at alle skriver under.
Velge referent
Årsmelding
Regnskap i revidert stand
Innkomne forslag
Kontingent
Handlingsplan
Budsjett
Valg:
a) Leder

b) Styremedlemmer

c) To varamedlemmer til styret

d) Revisor

e) Valgnemnd bestående av tre medlemmer

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret

SSF ledes av et styre på åtte medlemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.

Valgperioden er ett år for styreleder, to år for nestleder, sekretær, kasserer, de fire styremedlemmene og revisor, og ett år for de to varamedlemmene.

Ved særlige høve kan styremedlemmer velges for kortere periode enn to år, blant annet for å sikre rullering innen styret.

Valgnemnd på tre personer velges for tre år, slik at ett medlem skiftes ut hvert år. Valgnemnda ledes av det medlemmet som har sittet lengst i valgnemnda.

Styret forbereder årsmøtet og forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Det føres protokoll fra møtene. Leder er ansvarlig for foreningens daglige drift, og at den er i samsvar med vedtektene.

Styret har adgang til å opprette et arbeidsutvalg.

Fullmakter:

Styret skal lede foreningen etter de vedtak årsmøtet fatter.
Styret kan nedsette de grupper og utvalg som det er behov for.
Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for, for å presisere og regulere foreningens ansvar og aktiviteter.
Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder og et styremedlem. Styret kan meddele prokura.
Innkalling til styremøter – beslutninger:

Det skal avholdes minst fire styremøter i året.
Styret innkalles når leder eller to av styrets medlemmer finner det nødvendig.
Styret er beslutningsdyktig når minst fem styremedlemmer er til stede.
Styrevedtak skal protokollføres, og protokollen sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Medlemmene skal ha tilgang til styrets protokoll.
Personalansvar:

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

§ 13 Grupper

Steinkjer seniorforum kan organiseres med grupper og/eller utvalg. Hvert av de fire styremedlemmene er i så fall gruppeleder og ansvarlig for hjemmeside, program, kurs/reise og turer. I forståelse med den respektive gruppeleder godkjenner styret gruppemedlemmer.

For gruppers/utvalgs økonomiske forpliktelser hefter hele SSF. Utvalg/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Steinkjer seniorforum utad uten styrets godkjennelse.

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning

Oppløsning av Steinkjer seniorforum behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere.

Vedtak om oppløsning i ekstraordinært årsmøte krever også 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av SSF.Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Ved oppløsning gis lagets aktiva til Steinkjer kommune.